Algemeen.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake koop, verkoop, levering en betaling die zijn gesloten tussen Kdoos Verpakkingen en klant.
 • Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomsten en offertes

 • Telefonische en/of mondelinge overeenkomsten zijn pas bindend nadat deze door Kdoos Verpakkingen schriftelijk zijn bevestigd.
 • Zaken zoals afbeeldingen, (hand)monsters, specificaties over het product zijn slechts bij benadering. Toleranties in gramgewicht bedragen 15% en toleranties in maatafwijkingen zijn 5%. Om een en ander te beoordelen bij een levering, wordt er gekeken naar een gemiddelde van een totale partij.
 • Bij het produceren van een partij verpakkingen kan het voorkomen dat een gering aantal artikelen verkeerd zijn geproduceerd. Een percentage van 2% is hierbij gebruikelijk en tot dat percentage kan hierover niet gereclameerd worden.
 • Door Kdoos Verpakkingen verstrekte offertes, ontwerpen, monsters en dessins blijven eigendom van Kdoos Verpakkingen. Zonder schriftelijke toestemming van Kdoos Verpakkingen mogen deze niet worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden worden getoond en dienen te worden geretourneerd aan Kdoos Verpakkingen op eerste verzoek.
 • Kdoos Verpakkingen houdt zich het recht voor om in geval van stijging van algemene kosten zoals grondstofprijzen, transportkosten en loonkosten, de gestegen kosten door te berekenen aan haar klanten. Indien er schriftelijk tegen vaste prijzen is geoffreerd geldt bovenstaande niet. Hieronder wordt niet verstaan de kosten ten gevolge van eventuele gewenste wijzigingen in het ontwerp als deze later door klant kenbaar gemaakt worden.
 • Alle door Kdoos Verpakkingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Intellectueel eigendom

 • Kdoos Verpakkingen mag alle door haar gemaakte en ontworpen artikelen gebruiken en vermenigvuldigen voor ieder doel en ieder gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Kdoos Verpakkingen houdt het recht voor om haar naam en/of merkteken of nummer op ieder geleverd product aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Controle

 • Bij een opdracht voor het leveren van specifieke op maat gemaakte producten wordt een proefmonster of ontwerp ter goedkeuring verstuurd, alvorens de order in opdracht wordt genomen.
 • Kdoos Verpakkingen is niet verantwoordelijk voor schade als de klant onjuiste gegevens heeft aangeleverd.
 • Indien de klant geen proefmonster of ontwerp wil goedkeuren, kan Kdoos Verpakkingen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in te uitvoering die hadden kunnen worden gecorrigeerd.

Levertijden

 • Alle genoemde levertijden zijn onder voorbehoud. Kdoos Verpakkingen houdt zich het recht voor om artikelen eerder te leveren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Indien levering niet mogelijk is door overmacht, heeft Kdoos Verpakkingen het recht om te levertijd te verlengen of de overeenkomst te ontbinden.
 • Klant mag leveringen van Kdoos Verpakkingen niet weigeren indien deze op de genoemden afleverdatum worden geleverd.
 • In het algemeen worden orders volgens bestelling geleverd. Kdoos Verpakkingen heeft het recht om meer of minder te leveren; t/m 1000 stuks +/- 20%, 1000 tot en met 2500 stuks +/-15%, 2500 stuks en meer +/- 10%. Dit geldt ook bij her leveringen. Indien levering over meerdere delen worden uitgeleverd, mogen de toleranties verdeeld worden over de uitleveringen.

Verpakkingen en transport

 • Kdoos Verpakkingen zal zorgen dat de goederen, adequaat verpakt worden zoals in de branche gebruikelijk.
 • Indien klant wenst dat goederen aangetekend of per expresse verstuurd worden of anders verpakt zijn de meerkosten voor rekening van de klant.
 • Transport van de goederen is voor risico van de klant. Bij gebleken transportschade, dient klant bij aanname van de goederen hiervan reeds melding te maken aan de transporteur en aan Kdoos Verpakkingen. Alleen door directe melding kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op transportschade bij de transporteur.

Garantie en kwaliteit

 • Kdoos Verpakkingen geeft geen garantie op de verkochte producten. Indien blijkt bij aflevering dat er fabrieksfouten zitten bij de goederen, worden deze kosteloos omgeruild. Het percentage van deze fouten moet boven de 5% zijn. Onder de 5% wordt dit geacht binnen de toleranties te zijn. Onder fabrieksfouten wordt verstaan; loslatende onderdelen die verlijmd horen te zijn, drukfouten van kleuren en foutieve onderdelen.
 • Indien het niet mogelijk is om een product te herstellen of vervangen dan kan Kdoos Verpakkingen het ongebruikte product terug te nemen tegen de gefactureerde prijs.
 • Artikel 7.2 geldt niet als de reden van vervanging of herstelling te wijten is aan de klant.
 • Klachten over de kwaliteit dienen zo snel mogelijk schriftelijk te worden gemeld. Kdoos Verpakkingen houdt zich het recht voor om klachten te beoordelen op het afleveradres.

Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Kdoos Verpakkingen totdat alle vorderingen op klant volledig zijn betaald.
 • Zolang de goederen nog in eigendom zijn van Kdoos Verpakkingen, mag klant deze goederen niet verpanden aan derden of een ander recht er op verlenen.
 • Kdoos Verpakkingen is gerechtigd om zaken onder eigendomsvoorbehoud terug te nemen bij in gebreke blijven van klant.

Betalingsvoorwaarden

 • Facturen worden gedateerd op datum van de bestelling van de goederen.
 • Betalingen dienen vooraf te geschieden middels bankoverschrijving, iDeal of Credit Card.

Geschillen

 • Alle geschillen worden volgens Nederlands recht behandeld.
 • Indien klant in staat van faillissement verkeerd of in surseance van betaling of onder curatele wordt gesteld, kan Kdoos Verpakkingen de overeenkomst per direct buitengerechtelijk ontbinden.